Frågor och svar

Sigill är en miljömärkning för livsmedel och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Här listar vi en bråkdel av allt som du kanske vill veta om Sigill.

Hur kontrolleras producenterna?

Revisioner ( kontrollerna) på gårdarna utförs av oberoende ackrediterade certifieringsföretag (så kallad tredjepartskontroll). Certifikatet som ges efter utförd och till fullo godkänd granskning är giltigt i 2 år. Egenkontroll genomförs varje år och egenkontrollrapporten granskas av certifieringsbolagets revisor.

MILJÖHÄNSYN

Hur befrämjar Sigill den ekologiska mångfalden?

Odlare som är certifierade enligt Sigill måste vidta ett flertal olika åtgärder för att öka mängden djur-, insekt, växt- och svamparter kring sina odlingar. Stor vikt fäst vid att befräma artrikedomen hos pollinatörer och andra nyttoinsekter samt blommor, fåglar och vattenlevande organismer. Det handlar bland annat om att plantera blommande träd och buskar, anlägga blommande fältkanter, skalbaggsåsar eller bygga insekthotell och spara gamla träd och andra viktiga biotoper.

Tillvalsmärkningen Sigill Naturbete är en av de allra viktigaste åtgärderna för biologisk mångfald just nu. Den innebär fler betande djur på speciellt utsatta betesmarker. På naturbetesmarker finns många av de mest hotade arterna av blommor och insekterna i landet och dessa mår mycket bra av just bete.

Är Sigill en ekologisk märkning?

Nej.  Sigill är inte en ekologisk märkning.  Sigill strävar också efter hållbarhet men har valt en annan väg än den renodlat ekologiska odlingen.  Sigill vill bygga sina regler baserat på vetenskap och den senaste forskningsrönen.  Sigill anser också att det är viktigt att vi har en effektiv odling/uppfödning eftersom den effektiva odlingen har en mindre klimatpåverkan då den behöver nyttja mindre markareal för matproduktionen.

Tillåter man handelsgödsel/ mineralgödsel?

är tillåtet, men det finns krav på skyddszoner mot vatten, styrning av användningen, krav på växtodlings- och gödslingsplan och val av gödselmedel med lågt kadmiuminnehåll. Oavsett vilken gödsel som används, mineralgödsel eller stallgödsel, så ska plantan ta upp näringen för att minimera risken för läckage till vatten. Gödsling med avloppsslam är inte tillåtet.

Hur minskar Sigill klimatpåverkan?

Att ständigt arbeta för en resurseffektiv uppfödning och odling är helt grundläggande inom  Sigill. Det är klimatsmart att ha friska djur, uppnå hög skörd och att använda just rätt insats vid just rätt tillfälle. En effektiv produktion är något av det viktigaste som finns för att minska matens klimatpåverkan. Därför har livsmedel och blommor odlade enligt Sigills regler ofta en lägre klimatpåverkan.

Tillvalsmärkningen Sigill Klimatcertifierad är den vassaste märkningen för en minskad klimatpåverkan på våra livsmedel och blommor idag. Den medför skärpta krav på energianvändningen och andelen förnybar energi, samt på kolinlagring i marken och kvävehushållningen.

Bekämpningsmedel, är de tillåtna?

I första hand arbetar den Sigill-certifierade odlaren med förebyggande arbete och biologiska bekämpningsmedel och nytto-organismer. Kemiska bekämpningsmedel är tillåtet då skörden hotas, men användningen av kemiskapreparat ska alltid kunna motiveras. Man måste vidta skyddsavstånd mot vattendrag och andra skyddsobjekt samt skydda känsliga biotoper och pollinatörer.

Tillåter man genetiskt modicierade organismer (GMO)?

Nej, GMO -utsäde eller -plantor är inte tillåtna.

Vad innebär hållbar vattenanvändning inom Sigill?

Vattenuttag för bevattning måste vara hållbart. Vattenuttaget får inte belasta miljön och grannars vattentillgång. I produktionen strävar man också till effektiv vattenförbrukning, med möjligast lite hask och en bevattning som motsvarar växtens behov. Växthusodlaren måste ha en recirkulering av bevattningsvattnet ifall dränagevattenmängden i annat fall skulle överskrida 20 %.

Ställer Sigill krav på förpackningar?

Livsmedelsförpackningarna ska vara godkända för livsmedelshantering. Tillsvidare finns det inga andra specifika krav på förpackningsmaterialet från Sigill, men många av Sigill-certifierade producenter jobbar mycket med miljövänligare förpackningar på olika sätt.

Får man använda palmolja i Sigill certifierade livsmedel?

Palmolja tillåts bara i undantagsfall då motsvarande inhemska eller svenska produkter inte finns att tillgå. Om palmolja används inom produktframställningen ska den vara certifierad med t.ex.. RSPO, KRAV eller Rainforest Alliance, som garanterar god spårbarhet till plantagen.

DJUROMSORG

Vad kräver Sigill inom djurhållningen?

Sigill certifieringen ställer bland annat krav på att: – djur ska vara friska, må bra och kunna utföra sina naturliga beteenden, – alla lamm ska vistas på bete minst en månad (utöver lagkrav), – alla nötkreatur måste gå på bete under betessäsongen, – köttdjur måste gå på bete dygnet runt och mjölkkor måste gå ute minst 10 timmar per dygn, -helspaltgolv än inte tillåtet. Grisar och nötkreatur måste ha hela liggytor, – kycklingar ska ha ordentligt med yta att springa och röra sig på, – max 50 % kraftfoder är tillåtet till nötkreatur och lamm. -Dessutom ställs det krav på bland annat smittskyddet och djurtransporterna.

För tillvalsmärket Sigill Naturbete gäller max 30 % kraftfoder vintertid och att boskapen ska minst sommartid beta på naturbetesmark.

ÖVRIGT

Får man tillsätta livsmedelstillsatser i Sigill certifierade livsmedel?

Nej. Syntetiska tillsatser som färgämnen, aromer, smakförstärkare eller sötningsmedel är inte tillåtna.

Hur säkerställer man justa arbetsförhållanden i Sigill-produktionen?

Tillvalscertifieringen ”IP Arbetsvillkor” säkerställer med gårdsrevisioner att man har sjysta arbetsförhållanden på gården eller produktionen. Gängse kollektivavtal och nationella lagstadgade krav är förstås alltid utgångsläget. IP Arbetsvillkor -reglerna omfattar både inhyrd och anställd arbetskraft. Dessutom säkerställer man med IP Arbetsvillkor -certifieringen att arbetskraften har avtalsenlig lön och att arbetarskyddet är väl ombesörjt.


Mer information: Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet rf. Kontaktuppgifterna hittar du under fliken ”Kontakt”.