Usein kysytyt

PÅ SVENSKA

Sigill on ympäristömerkki, joka myönnetään elintarvikkeille tai kukille. Se kertoo, että tuotanto on kokonaisvaltaisesti kestävästi tuotettua. Lisäksi huomioidaan myös eläinten hyvinvointiasiat ja elintarviketurvallisuus. Tässä on listattuna asioita, jotka saattavat kiinnostaa sinua erityisesti, kun valitset Sigill-merkittyjä tuotteita.

Miten Sigill-tuotantoa valvotaan ja miten sitä saa käyttää?

Sigill-laatumerkin myöntää ja järjestelmän noudattamista tarkastavat riippumattomat, akkreditoidut sertifiointilaitokset. Näitä toimijoita kutsutaan kolmanneksi osapuoleksi, koska ne eivät ole yrittäjästä eikä laatujärjestelmän hallinnoijasta riippuvia toimijoita. Lupa käyttää Sigill-merkkiä on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, minä aikana yritys tarkastetaan uudelleen. Sen kaikki toiminnot pitää olla hyväksyttyjä tarkastuksen jälkeen, jolloin merkinkäyttöoikeus ja sertifiointi pysyvät voimassa. Tätä täydentää välivuosittain tehtävä omavalvontaraportti, joka toimitetaan tarkastettavaksi sertifioijille.

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA

Kuinka Sigillin avulla edistetään ekologista monimuotoisuutta?

Viljelijän, jonka tuotanto on sertifioitu Sigill-standardien mukaan, pitää useiden toimiensa avulla edistää eläinten, hyönteisten, kasvien ja pieneliöstön monimuotoisuutta viljelmällään. Erityistä painoa toimissa on pölyttävien hyönteisten, kukkivien kasvien, lintujen ja vedessä elävien organismien monimuotoisuuden suojelemisessa käytännön toimin. Tämä tarkoittaa muun muassa kukkivien puiden ja pensaiden istuttamista, kukkivien peltopientareiden suojelemista/perustamista, kovakuoriaispankkien perustamista tai hyönteishotellien rakentamista sekä vanhojen puiden säilyttämistä ja muiden vastaavien arvokkaiden luontoalueiden/biotooppien suojelua.

Sigill luonnonlaidun -merkki

Sigill luonnonlaidun -merkinnän avulla kerrotaan kuluttajille puolestaan, että karjatilalla on parhaillaan toteutettu kaikkein tärkeimpiä toimia biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi. Sillä tarkoitetaan, että karja saa vapaasti laiduntaa erityisillä luonnonlaitumilla. Samoilla alueilla viihtyvät monet kaikkein uhanalaisimmat hyönteis- ja kasvilajit, jotka hyötyvät yhteiselosta laiduntavan karjan kanssa.

Onko Sigill-merkkituotteet myös luomua?

Ei, Sigill ei ole luomutuotannon merkintä. Sigill-tuotannossa tavoitellaan myös kestävyyttä tuotannon ja luonnon tasapainon välillä, mutta tuotantoon on valittu vaihtoehtoinen ympäristöä huomioiva tapa tuottaa ruokaa verrattuna luomutuotantoon. Sigill merkki kertoo, että tuotantotapa perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin. Sigillin mielestä on myös tärkeä tavoitella tehokkuutta. Tehokkaalla viljelyllä on pienempi ilmastovaikutus, koska saman tuotantomäärän saavuttamiseksi tarvitaan vähemmän maata ruuantuotantoon.

Hyväksytäänkö viljelyssä mineraali- ja keinolannoitteet?

Ne ovat sallittuja, mutta viljelyssä vaaditaan suoja-alueet muun muassa vesistöihin, valumien estosuunnitelmat, vaatimuksissa on kasvinviljely- ja lannoitussuunnitelmat. Lisäksi pitää valita ainoastaan lannoitteita, joiden kadmiumpitoisuus on alhainen. Riippumatta minkälaista lannoitetta käytetään -mineraalilannoitetta tai karjanlantaa – niin tavoitteena on aina, että kasvi käyttää ravinteita niin, että riskiä huuhtoutumiselle minimoidaan viljelyn aikana. Lannoitus yhdyskuntalietteellä on kiellettyä.

Kuinka Sigillillä vähennetään ilmastohaittoja?

Sigill-perusperiaatteisiin kuuluu jatkuva kehitystyö, jonka avulla parannetaan kasvatus- ja viljelytyön resurssien käytön tehokkuutta. Ilmaston kannalta on viisasta, että eläimet voivat hyvin, satotasot ovat hyviä ja viljelmillä käytetään tuotantopanoksia suunnitellusti, jolloin niiden käyttö on harkittua ja tehokasta. Kun ruokaa tuotetaan huolella ja tehokkaasti, vähennetään samalla myös ilmastoa kuormittavia tekijöitä. Näin Sigill-merkillä tuotetut elintarvikkeet ja kukat ovat myös ilmaston kannalta vastuullisesti tuotettuja.

Sigill Ilmasto -merkki on ilmastokriteerien kannalta vaativa, koska tuotannon ilmastokuormitusta vähennetään ehtojen mukaisesti elintarvikkeiden ja kukkien osalta. Sen vaatimuksissa on tiukkoja ehtoja energiankäytölle ja uusiutuvien energialähteiden valinnalle. Lisäksi merkinkäyttäjiltä edellytetään tuotannossaan hiilensidontaa maaperään ja typen kokonaishallintaa viljelyssä.

Voidaanko käyttää kasvinsuojeluaineita?

Sigill-käyttäjiltä edellytetään ensisijaisesti biologisten torjuntamenetelmien ja hyötyeliöiden käyttöä kasvinsuojelussa ja toimia joilla ennalta ehkäistään kasvintuhoojien leviämistä. Kemiallisia kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää ainoastaan, kun sato on uhattuna. Kemiallisen torjunnan käyttö pitää olla aina hyvin perusteltua. Torjuttaessa kasvintuhoojia pitää aina huomioida, että kasvinsuojeluaineita ei käytetä lähellä vesistöjä ja muita suojeltavia luontokohteita. Tärkeää on lisäksi, että suojellaan herkkiä biotooppeja sekä pölyttäjähyönteisiä.

Ovatko geenimuunnellut kasvit ja eliöt sallittuja (GMO)?

Ei, viljelyssä ei saa käyttää geenimuunneltua siemenviljaa eikä siemeniä.

Mitä tarkoittaa kestävä vedenkäyttö Sigill-viljelmillä?

Käytetyn veden lähteen pitää olla kestävien periaatteiden mukainen. Se ei saa rasittaa ympäristöä ja vaarantaa naapureiden vedensaantia. Tuotannossa pyritään tehokkaaseen veden käyttöön ja mahdollisimman vähäiseen valumaveteen. Lisäksi kastelu suunnitellaan niin, että se vastaa viljeltävien kasvien vedentarvetta. Kasvihuoneviljelyssä pitää olla kasteluveden kiertojärjestelmä, mikäli valumaveden määrä muutoin ylittäisi 20 prosenttia kokonaisvedenkäytöstä.

Ulottuvatko Sigill -ehdot myös pakkauksiin?

Elintarvikepakkausten pitää olla elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä Sigill-tuotteilla. Toistaiseksi laatujärjestelmä ei aseta muita vaatimuksia pakkauksille, mutta monet Sigill-sertifioidut tuottajat tekevät kovasti töitä kehittääkseen pakkauksiaan eri tavoin nykyistä ympäristöystävällisemmiksi.

Saako Sigill-elintarvikkeiden tuotannossa käyttää palmuöljyä?

Palmuöljyä saa käyttää tuotannossa ainoastaan silloin, jos sitä korvaavia suomalaisia tai ruotsalaisia tuotteita ei ole saatavilla. Jos palmuöljyä käytetään, pitää sen olla pitää sen olla esimerkiksi RSPO, KRAV tai Rainforest Alliancen hyväksymää, jolloin se on hyvin jäljitettävissä viljelmälle.

ELÄINTEN HYVINVOINTI

Mitä vaatimuksia on eläinten hyvinvoinnille?

Sigill-sertifioinnissa vaaditaan muun muassa: eläinten pitää olla terveistä, voida hyvin ja päästä luontaisesti laiduntamaan. Kaikkien lampaiden pitää päästä laitumelle vähintään kuukautta pitemmäksi ajaksi kuin laki määrää. Kaikkien nautojen pitää päästä ulos laiduntamaan koko laidunkauden ajaksi. Lihakarja laiduntaa ympäri vuorokauden ja lypsylehmien tulle päästä ulkoilemaan vähintään kymmeneksi tunniksi päivittäin.

Sioilla ja nautakarjalla pitää olla kokoonsa nähden riittäviä makuupaikkoja käytössään. Nuorten eläinten pitää päästä kunnolla liikkumaan ja juoksemaan tiloissaan. Nautojen ja lampaiden ruokinnassa saa käyttää korkeintaan puolet ns. väkirehua. Lisäksi on vaatimuksia eläinsairauksien tarttumisen ennaltaehkäisemiselle ja eläinkuljetuksiin.

Sigill Luonnonlaidun -merkin lisäehtoina on lisäksi, että talvisin ravinnosta saa olla enintään 30 prosenttia väkirehua ja karjan pitää saada laiduntamaan vähintään koko kesäkaudeksi luonnonlaitumilla.

MUUTA

Saako Sigill merkityissä elintarvikkeissa käyttää elintarvikelisäaineita?

Ei. Synteettisten lisäaineiden: värien, aromien, arominvahventeiden ja makeutusaineiden käyttö ei ole sallittua.

Miten Sigill-tuotannossa varmistetaan reilut työkäytänteet?

IP Työehdot -lisävalintasertifioinnilla varmistetaan säännöllisin tilatarkastuksin reilujen työkäytänteiden noudattaminen tilalla ja tuotannossa. Lähtökohtana on aina elinkeinossa sovellettavan työehtosopimuksen ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen, ja samat ehdot koskevat sekä omaa että vuokrattua työvoimaa. Lisäksi IP Työehdot -sertifioinneissa varmistetaan, että työstä maksetaan vähintään työehtosopimusmukaista palkkaa, ja että työsuojeluasioista on pidetään erityisesti hyvää huolta sertifioiduilla tiloilla.Lisätietoja: Puutarhaliitto ry. Yhteystiedot löydät välilehden ”Ota yhteyttä” alta.